Newsお知らせ

「信州大学大学院総合人文社会学科学研究科心理学分野」の実績を公開しました

信州大学大学院総合人文社会学科学研究科心理学分野の、案内パンフレットを制作しました。

https://designstudio-l.jp/works/shinshu-university/